Your journey of life!
 

'Lech Lecha'

"De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u -'Lech Lecha'- uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal." (Genesis 12:1)

Abram en Sara moesten hun oude leven achterlaten, om de beloften (Gen. 12:2,3) van God te kunnen ontvangen. De keuze om gehoor te geven aan de roepstem van God en de reis zelf waren minstens zo belangrijk als de eindbestemming!

'Lech Lecha' betekent letterlijk: 'Ga' (lech) 'naar/aan/tot jezelf' (lecha)'. Alleen al de toevoeging van het woord 'lecha' laat zien dat deze tekst méér is dan alleen een opdracht om te vertrekken naar een ander land.

‘Ga tot jezelf’, tot je essentie… dat klinkt misschien nogal ‘werelds’, ‘zweverig’ of ‘zelfgericht’, maar wij geloven dat dit juist iets geweldig moois in zich heeft! Namelijk, dat onze reis met God ons dichter bij onszelf zal brengen, dichterbij hoe hij ons in essentie gemaakt heeft. Hij heeft ons uniek gemaakt, omdat Hij een uniek plan heeft met ons leven. Wij geloven dat Hij in potentie alles in ons gelegd heeft wat wij nodig hebben om te kunnen wandelen in dat plan. Maar door het leven in een gebroken wereld kunnen dingen bedekt en beschadigd zijn geraakt (gaven, talenten, verlangens, gevoelens…) en zijn we soms richting of zelfs iets van onszelf kwijt geraakt. Wie ben ik nou eigenlijk, wat is mijn taak, mijn roeping? Wat is mijn identiteit? 

En dat is wat wij zien als ‘terug gaan naar jezelf’, terug naar hoe God je in oorsprong bedoeld heeft. En dat is een proces! Een proces waarin de Heilige Geest steeds weer nieuwe dingen laat zien. Een proces waarin je dingen moet afleggen, maar ook dingen tot ontwikkeling mag brengen, een proces waarin je herstel en genezing mag ontvangen en tot bloei mag komen met de gaven en talenten die Hij in je heeft gelegd.

Rashi (een bekende Franse Rabijn uit de middeleeuwen die wordt beschouwd als een van de belangwekkendste verklaarders van de Tenach en de Talmoed), zegt over Lech Lecha:‘Lech Lecha betekent voor u, in uw eigen belang, tot uw [eigen] voordeel en tot uw [eigen] welzijn; want daar zal Ik u maken tot een groot volk, hier [daarentegen] zult gij het geluk niet smaken, kinderen te krijgen; en bovendien, opdat Ik uw karakter in de wereld bekend make’.

Rashi benadrukt dus een ander interessant aspect: Om de beloften die God had voor Abram, moést hij vertrekken: voor zijn eigen bestwil. 

Abram en Sara moesten hun oude leven achterlaten om - na een reis van uitdagingen en beproevingen - uiteindelijk Abraham (‘vader van een menigte’) en Sarah (‘vorstin’) te worden. Nieuwe namen die pasten bij de roeping die er op hun leven lag. 

Door ons geloof zijn wij ook ‘kinderen van Abraham’ geworden en hebben wij een nieuwe identiteit ontvangen! En net als Abraham en Sarah doorlopen wij als discipelen van Jezus hetzelfde proces: ons oude leven achterlaten om vol vertrouwen door beproevingen en uitdagingen heen, in een nieuw leven achter Jezus aan te gaan. 


Missie Lech Lecha 


Waar wij voor staan

Voordat wij uitleggen wat onze missie is, is het goed om te vertellen waar wij voor staan, want dat is het fundament van waaruit wij Lech Lecha vorm geven.

De bijbel is de basis en uitgangspunt van elke training. Wij geloven dat de bijbel het onfeilbaar, gezaghebbende Woord van God is.  Wij geloven dat Jezus de Zoon van God is, die ons door Zijn verlossingswerk aan het kruis weer verzoend heeft met de Vader. Wij geloven dat Jezus is opgestaan uit de dood en dat Hij de Heilige Geest heeft gestuurd die in iedere gelovige woont. Door de Heilige Geest kunnen wij in relatie en verbondenheid met de Vader en Jezus de Zoon leven. De Heilige Geest helpt ons steeds meer te worden zoals Hij bedoeld heeft. Hij leidt ons, Hij werkt Gods wil in ons uit en geeft ons kracht om Zijn werken te doen.


Onze missie

Onze missie komt al tot uitdrukking in de naam en het logo!

De naam ‘Lech Lecha’: luisteren naar de roepstem van de Vader en bereid zijn Hem te volgen naar waar Hij je wijzen zal. En ook: ‘het terug gaan naar jezelf’, naar hoe Hij je gemaakt en bedoeld heeft toen Hij jou schiep. Dat is een proces waarin we met vallen en opstaan elke dag mogen leren vanuit Zijn geduld, liefde en genade.

Vanuit Lech Lecha willen we door training en onderwijs ‘tools’ aanreiken die jou helpen steeds meer te ontdekken wie jij bent in Hem en te groeien in je relatie met God en Zijn plan met jouw leven. 

Dit doen wij door onze zogenaamde ‘expedities’: korte, maar krachtige ontdekkingsreizen met een specifiek thema. 

In de naam Lech Lecha, komt twee keer de letter ‘lamed’ ל voor. De letter lijkt op een staf (de ‘prikstok’) waarmee vroeger de ossen werden opgedreven. ‘Lamed’ heeft te maken met ‘leren’,‘onderwijzen’,‘oefenen’. De lamed is als het ware de ’prikstok’ of ‘stimulans’ van de leraar die zijn leerlingen ‘prikt’ of beter gezegd ‘prikkelt’ om te leren, te oefenen en ‘in beweging te blijven’ en dat is ons doel met Lech Lecha! 

Wij willen de deelnemers inspireren en uitdagen meer in Gods kracht te gaan staan en te ontdekken wat Hij wil doen in ieders leven. Dit doen wij door onderwijs te geven vanuit de bijbel gecombineerd met onderwijs vanuit psychosociaal perspectief. Deze combinatie maakt het onderwijs praktisch en direct toepasbaar in het leven.

In het logo zie je de reiziger die op expeditie gaat. In zijn hand heeft hij de Hebreeuwse letter lamed ל . Met Gods onderwijs als stimulans, maar ook om op te leunen, mag je op reis gaan! Het helpt je tijdens de soms pittige reis de berg op te gaan, waar je God mag ontmoeten en mag ontvangen wat Hij jou wil geven.